teaserimg

Gebruiksvoorwaarden


"Door het gebruik van onze website(-s) ("website") gaat u akkoord met toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de website wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.Gebruiksvoorwaarden voor de websites van Abbott B.V. ("Abbott")Toepasselijkheid


Deze voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de website alsmede op de op of via de website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ("de Informatie").Informatie en aansprakelijkheid


De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als vervangingsmiddel voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts of apotheker. Abbott is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Abbott. Abbott is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur / apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.Links met andere websites

Abbott is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's van derden waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's van derden waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Eigendomsrechten 


Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Abbott. Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Abbott in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Abbott en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Abbott. Ongevraagd ingestuurde ideeën 


In geval u ongevraagd ideeën en / of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op de website plaatst of deze toestuurt aan Abbott via e-mail of anderszins, zal Abbott gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en / of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Abbott zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. U vrijwaart hierbij Abbott terzake van alle schade en kosten die Abbott lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en / of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde. Nietigheid 


Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.Toepasselijk recht en bevoegde rechter 


Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.