teaserimg

Privacyverklaring

Voor personen die gevestigd zijn in de EER: De EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation (“GDPR” - "AVG") zorgt voor de aanpassing en bijwerking van de rechten die u hebt in verband met uw persoonsgegevens en hetgeen bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken daarmee mogen en moeten doen. De verordening verplicht ons tevens tot het aan u verstrekken van de volgende informatie in aanvulling op de informatie die u al hebt ontvangen: Deze aanvullende kennisgeving annuleert en vervangt alle niet-compatibele informatie die we eerder aan u hebben verstrekt.

OVERIGE RECHTEN

De AVG introduceert nieuwe en uitgebreidere rechten in verband met uw persoonsgegevens naast de rechten die al aan u zijn meegedeeld. Deze zijn:  

  • Het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die Abbott over u in het bezit heeft te corrigeren of verwijderen;
  • Het recht op toegang tot de persoonsgegevens die Abbott over u in het bezit heeft;
  • Het recht om in bepaalde gevallen vanwege gerechtvaardigde redenen bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
  • Het recht om niet onderworpen te worden aan automatische beslissingen die bedoeld zijn om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren in verband met u, zoals analyses op basis van gedrag. Zie het hoofdstuk over cookies van de privacyverklaring voor meer informatie over het uitoefenen van dit recht als wordt aangegeven dat er cookies worden gebruikt;
  • In geval u uw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt met uw toestemming of als onderdeel van een contract, het recht van overdraagbaarheid van die persoonsgegevens aan u, of indien dit technisch voor ons mogelijk is, aan een ander bedrijf;
  • Het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming of op ontvangst van vergoeding voor schade die u lijdt, en;
  • Het recht om uw toestemming in te trekken voor verwerking van uw persoonsgegevens door Abbott, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft, in geval u Abbott toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

OVERIGE INFORMATIE DIE U NODIG HEBT

Internationale overdracht - het kan voorkomen dat we uw persoonsgegevens over moeten dragen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) naar derde landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als het niveau dat door de EU wordt vereist. Om uw persoonsgegeven te beschermen zullen we een dergelijke overdracht alleen uitvoeren op basis van (i) een besluit van de Europese Commissie dat de overdracht toestaat, of (ii) op grond van EU goedgekeurde modelcontractbepalingen. Wij wijzen u erop dat Abbott een gegevensoverdracht overeenkomst heeft afgesloten op basis van de EU modelcontractbepalingen voor de overdracht van uw persoonsgegevens van de EER naar derde landen, inclusief de Verenigde Staten. Om toegang te krijgen tot of een kopie te ontvangen van de EU modelcontractbepalingen die we gebruiken voor het exporteren van uw persoonsgegevens vanuit de EER, kunt u contact opnemen met onze EU DPO (gegevens hieronder).

Opslag - Uw persoonsgegevens worden zolang opgeslagen als nodig is om (i) u de Abbott services of producten te verstrekken waar u om hebt gevraagd, en/of (ii) u toegang te verschaffen tot de websites en services. Bovendien worden uw persoonsgegevens ook zolang opgeslagen als nodig is om te antwoorden op uw vragen en zorgen of conform wettelijke vereisten, inclusief in verband met een contract of de veiligheid van een product of medische apparatuur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke klantendienst of de EU-DPO via de onderstaande gevens.

 

  • Waarom hebben we uw gegevens nodig - Het verstrekken van persoonsgegeven aan Abbott is verplicht om te voldoen aan de voorwaarden van een contract dat u met Abbott hebt afgesloten, om u een product of dienst waar u om hebt verzocht te leveren of om te voldoen aan plaatselijke EU-wetgeving, zoals wetgeving in verband met de veiligheid van een product of medische apparatuur . Het niet verstrekken van dergelijke persoonsgegevens betekent dat Abbott u het product of de dienst waar u om hebt verzocht, niet kan leveren.
  • Klantendienst, vragen en problemen: volg de normale aanbevolen kanalen van Abbott. 
  • Data Protection Officer: als u vragen hebt in verband met het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze EU DPO via http://www.eu-dpo.abbott.com/

 
Welkom op onze website www.​lekkende-hartklep.nl. De firma Abbott B.V. Nederland, Wegalaan 9-27, 2132JD, Postbus 727, 2130 AS Hoofddorp, e-mail: info.nl@abbott.com is verantwoordelijk voor deze website. De veiligheid van gegevens is een centraal thema en we nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Met de volgende bepalingen betreffende gegevensbescherming willen we u informeren over hoe wij omgaan met de informatie die u ons bij het gebruik van deze website actief of passief ter beschikking stelt. U dient de bepalingen over gegevensbescherming in hun geheel te lezen voordat u deze website gebruikt of via de website informatie aan ons doorgeeft. 

Uw instemming

Door deze website te gebruiken verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van deze bepalingen betreffende gegevensbescherming. Steeds wanneer u via deze website informatie aan ons doorgeeft, geeft u daarmee toestemming voor het verzamelen, gebruiken en doorgeven van informatie conform deze bepalingen betreffende gegevensbescherming. 

Persoonsgegevens

Verzamelen en gebruiken 

Persoonsgegevens, d.w.z. gegevens waaruit uw identiteit is af te leiden, zoals uw naam en e-mailadres, worden alleen verzameld als u die actief aan ons doorgeeft door bijvoorbeeld via e-mail met ons te communiceren, feedback te geven of formulieren in te vullen en aan ons op te sturen. Op elke plek waar deze website persoonsgegevens van u verzamelt, wordt u geïnformeerd over welke informatie we per se nodig hebben in verband met onze dienstverlening en welke informatie u vrijwillig kunt invullen. Alle aan ons doorgegeven persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven, tenzij u daarmee hebt ingestemd of dit door een overheidsinstantie wordt vereist. In dit verband zijn 'derden' dienstverleners die niet met de gegevensverwerking zijn belast.Voor de afwikkeling van bedrijfsactiviteiten met klanten, leveranciers, zakenpartners en hun medewerkers verzamelt en verwerkt Abbott hun persoonsgegevens (zoals naam, contactgegevens en andere aan ons doorgegeven gegevens) die noodzakelijk zijn voor de verrichting van de bedrijfsactiviteit en voor de naleving van geldende wet- en regelgeving. Abbott behoudt zich het recht voor deze gegevens door te geven aan dienstverleners, dochterbedrijven en gelieerde ondernemingen. 

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres aan info.nl@abbott.com.  

Gebruiksdoeleinden / opslag 

De van u verzamelde persoonsgegevens zullen we alleen gebruiken om u de gewenste informatie of diensten ter beschikking te stellen of andere doeleinden waarmee u hebt ingestemd. Uw persoonsgegevens worden slechts zo lang opgeslagen tot het doel waarvoor ze ons zijn toevertrouwd, is gerealiseerd, en voor zover er geen sprake is van andersluidende wettelijke verplichtingen. 

Verzameling en gebruik van andere gegevens

Door onze website te openen worden automatisch passief gegevens doorgegeven, zoals de naam van uw internetprovider, de gebruikte webbrowser, de bezochte websites, hoe lang u de site geopend hebt en uw IP-adres. Deze gegevens kunnen anoniem worden gebruikt voor statistische en administratieve doeleinden en om het gebruik van deze website te verbeteren. Deze gegevens zijn niet tot u persoonlijk te herleiden omdat het niet om persoonsgegevens gaat. U kunt onze website daarom anoniem openen in de zin van de wettelijke voorschriften betreffende gegevensbescherming. 

Indien u als reactie op gepubliceerde documenten op deze website informatie terugstuurt, bijvoorbeeld door feedback in de vorm van vragen, meningen, voorstellen en dergelijke, dan mag Abbott ideeën, concepten, knowhow of technieken die in deze informatie is opgenomen gebruiken voor haar eigen doeleinden, voor zover bedoelde informatie geen persoonsgegevens betreft. 

Links naar andere websites

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten waar wij geen controle over hebben. We wijzen u erop dat bij het verlaten van deze website onderhavige bepalingen betreffende gegevensbescherming niet meer van toepassing zijn. 

Veiligheid

Wij nemen technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om de door u beschikbaar gestelde gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, misbruik en onrechtmatige toegang, onrechtmatige verspreiding of onrechtmatige wijziging. Volledige bescherming is helaas echter niet mogelijk, in het bijzonder niet bij overdracht via internet. Weest u zich daar bewust van bij de afweging over welke informatie u ons per e-mail toestuurt. 

Verzameling en verwerking van gegevens voor de functie “Ziekenhuis zoeken” en de rubriek Contact

De functie “Ziekenhuis zoeken” en de rubriek Contact stellen we u ter beschikking als service om u te helpen bij het zoeken naar een geschikte arts en het maken van een afspraak. We wijzen u erop dat deze service u wordt aangeboden door Abbott B.V. Dat houdt in dat u uw persoonsgegevens (voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, uw bericht (vrij in te voeren tekst voor persoonlijke/medische zorgen) invoert op uw computer of ander apparaat invoert en de persoonsgegevens direct worden verstuurd naar Abbott B.V. om contact met u te kunnen opnemen. 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van uw internetbrowser worden opgeslagen. Cookies vereenvoudigen het gebruik van websites die u al eerder hebt bezocht. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden toegestaan. U kunt echter ook altijd de instellingen van uw browser zo aanpassen dat het opslaan van cookies wordt geblokkeerd of dat de browser u over de plaatsing van cookies informeert. 

Contact met functionaris voor gegevensbescherming

Abbott vindt gegevensbescherming bij het gebruik van deze website een belangrijke zaak. In verband met de constante ontwikkeling van het internet moet onze privacyverklaring van tijd tot tijd worden aangepast.
Wij behouden ons het recht voor dergelijke aanpassingen op elk gewenst door te voeren. Indien u vragen hebt betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via info.nl@abbott.com